Přeskočit na obsah

Informování o zpracování osobních údajů

Tento dokument má za účel informovat tě o rozsahu zpracování osobních údajů a tvých právech při jejich zpracování.

Správce

Všechny osobní údaje jsou zpracovávány: 

Kohútek z. s., se sídlem Ibsenova 118/5, Lesná, 638 00 Brno
zapsaným ve veřejném rejstříku vedeným u Krajského soudu v Brně, oddíl L, vložka 27544

Rozsah a účel zpracování

Kurzy

Při registraci na kurzy dochází ke zpracování tvého jména, příjmení, e-mailové adresy, hudebních dovednostech a informaci o zapsaných kurzech. Účelem zpracování je plnění smlouvy, která nastane v okamžiku registrace, konkrétně za účelem zajištění výuky kurzu a kontroly placení kurzů. Tyto údaje jsou uchovávány po dobu 5 let od posledního kurzu, na který jsi byl zaregistrován.

Fotografie/video

Na správcem pořádaných akcích mohou být přítomni oficiální fotografové, jejichž zachycené momenty mohou být sdíleny na sociálních sítích či jiných webových stránkách správce. Základem pro zpracování je oprávněný zájem správce za účelem dokumentace a další propagace. 

V případě, že nesouhlasíte se zachycením své osoby nebo požadujete stažení některé z již zveřejněných fotografií, využijte níže uvedených kontaktů pro vznesení námitky vůči zpracování osobních údajů. 

 

zpracovatelé a třetí strany

Správce může v odůvodněných případech pro zpracování osobních údajů využít zpracovatele za předpokladu, že se zpracovatel zaváže ke stejné ochraně osobních údajů. Zpracování osobních údajů z pověření správce vykonávají tito zpracovatelé: Google, LLC

Tvoje osobní údaje nepředáváme třetím stranám, kromě případů, kdy by to vyžadovala aktuálně platná legislativa.  

 

Tvoje práva

Právo na přístup – máš právo požadovat od Správce informaci, zda zpracovává osobní údaje o tvé osobě a případně informace o tom, jaké tvé osobní údaje zpracovává a odkud byly získány. Máš rovněž právo na kopii těchto údajů. 

Právo na opravu – v případě podezření, že zpracovávané osobní údaje nejsou přesné, máš právo požádat Správce o opravu nebo doplnění osobních údajů.

Právo na výmaz – máš právo požádat o výmaz osobních údajů, pokud jsou zpracovávány protiprávně nebo na základě souhlasu. Rovněž pokud již pominuly (smluvní nebo zákonné) důvody pro jejich zpracování.

Právo na omezení zpracování – Správce je povinen omezit zpracování osobních údajů, pokud jsou osobní údaje nepřesné, zpracování je protiprávní a odmítáš výmaz, nebo v případě vznesení námitky vůči zpracování, či v případě, že Správce osobní údaje již nepotřebuje, ale ty je požaduješ pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.   

Právo na přenositelnost – máš právo požádat Správce o vydání tebou poskytnutých osobních údajů ve strukturovaném a strojově čitelném formátu a právo předat tyto údaje jinému správci v případě, že je zpracování prováděno automatizovaně a je založeno na souhlasu nebo smlouvě. 

Právo vznést námitku – máš právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů v případě, že osobní údaje byly zpracovány pro účely přímého marketingu nebo v případě oprávněného zájmu správce. V tom případě je Správce povinen prověřit, zda jeho zájmy převažují nad zájmy na ochranu tvých osobních údajů.

Právo podat stížnost u dozorového orgánu – pokud se domníváš, že osobní údaje jsou Správcem zpracovávány v rozporu s platnou legislativou, máš právo podat stížnost u dozorového orgánu, který pro Českou republiku představuje Úřad pro ochranu osobních údajů (adresa: Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, telefon: +420 234 665 111, e-mail: posta@uoou.cz)

Právo požádat Správce o vysvětlení a odstranění vzniklého stavu – v případě podezření, že zpracování osobních údajů je v rozporu s ochranou tvého soukromého a osobního života nebo v rozporu se zákonem, máš právo požádat Správce o vysvětlení a odstranění vzniklého stavu.

kontaktní údaje správce:

dokohutku@gmail.com